امور مالیاتی - حسابداری آرمان

مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی

در این متن به توضیح مالیات بر ارزش افزوده افراد حقیقی می پردازیم. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول یکی از شرایط زیر باشند ملزم به ثبت نام و اعمال ...

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی است که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و دریافت کننده (فروشننده) موظف است مقدار مالیات ...

محاسبه مالیات اشخاص حقوقی

در ایران محاسبه مالیات اشخاص حقوقی به دو صورت خوداظهاری و یا علی الرأس محاسبه میگردد. در روش خوداظهاری شخص حقوقی خود اعلام مینمایند که چه مقدار درآمد حقیقی داشته و چه ...