محاسبه مالیات اشخاص حقوقی

در ایران محاسبه مالیات اشخاص حقوقی به دو صورت خوداظهاری و یا علی الرأس محاسبه میگردد.

در روش خوداظهاری شخص حقوقی خود اعلام مینمایند که چه مقدار درآمد حقیقی داشته و چه مقدار باید مالیات پرداخت نماید.

یا  بیآنکه ممیزین و کارشناسانسازمان امور مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات، دخالت قابل توجهی داشته و حقوق و استهالک باشند.

برای این منظور اظهارنام های تکمیل کرده که شامل کل درآمدها و کل هزینه کارمندان و …میباشد و پس از کسر معافیت مالیاتی، مبلغ مالیات سالیانه نیز محاسبه میگردد.
کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیز به شرط صحت مطالب و کامل بودن مدارک و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و … آن را مورد پذیرش قرارداده و با توجه به آن مالیات محاسبه شده را دریافت مینماید.
در صورت عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی یا عدم ارائه آن به سازمان امور مالیاتی، ممیز مربوطه به صورت علی الرأس مالیات را محاسبه نموده و به مودی اعلام مینماید و نظر ممیز و کارشناس سازمان امور مالیاتی مالک پرداخت مالیات میباشد.

 

Accounting

مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی

 

اظهارنامه محاسبه مالیات اشخاص حقوقی در ایران

فرم اظهارنامه مالیاتی در ایران طبق مقاله ی “محاسبه مالیات اشخاص حقوقی” شامل ۲۶ جدول میباشد که عبارتند از:

جدول ۱ : پرداختهای مربوط به این اظهارنامه

جدول ۲ : اطلاعات مجوزهای تأسیس و بهره برداری

جدول ۳ :اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

جدول ۴ : فهرست دفاتر رسمی ثبت شده

جدول ۵ : جزئیات پذیرش بورس سهام

جدول ۶ : درآمدهایی که مالیات آنها قبالً به صورت مقطوع پرداخت شده است.

جدول ۷ : درآمدهای معاف

جدول ۸ : استهلاک زیان سنواتی

جدول ۹ : معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی

جدول ۱۰ : توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده ۱۳۸ ق.م. م)

جدول ۱۱ : معافیتها و بخشودگیهای درآمد حاصل از فعالیتهای خارج از کشور (کسر از مالیات مقرر)
تبصره ماده ۱۸۰ ق.م.م.

جدول ۱۲ : فعالیتهای حاصل از توافقنامه های مالیاتی موضوع ماده ۱۶۸ ق.م.م

جدول ۱۳ : ثبت کمکهای مالی پرداختی

ترازنامه :جدول ۱۴

جدول ۱۵ : صورت سود و زیان

جدول ۱۶ : گردش حساب سود (زیان) انباشته

جدول ۱۷ : موجودی مواد و کالا

جدول ۱۸ : سرمایه

جدول ۱۹ : انواع محصولات اصلی به ترتیب بیشترین فروش

جدول ۲۰: بهای تمام شده کاالی فروش رفته

جدول ۲۱ : بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات

جدول ۲۲ : تعداد کارکنان

جدول ۲۳ : درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمت

جدول ۲۴ : فهرست صادرات و مابازاء دریافتی

جدول ۲۵ : اطلاعات مالک/ مالکین

جدول ۲۶ : اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

 

متن زیر تبصره ها و محاسبه ی مالیات اشخاص حقوقی ای است که برای آگاهی و جزییات بیشتر خواهشمند است مطالعه فرمایید.

اضهارنامه ی محاسبه ی مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی ای که باید به تنظیم و تسلیم اقدام نمایند:

طبق ماده۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص زیر ملزم به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات میباشند:

[۱]: ماده ۱ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:

۱– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم

۲ – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.

۳ – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند.

۴ – هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.

۵ – هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی (که بهعنوان بهای حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل میکند.

ماده ۲ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:

۱ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

۲ – دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود.

۳ – شهرداری ها

تبصره ۱ – شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور باشند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

حکم این تبصره مانع بندهای فوق می باشد، سهم درآمد یا سود استفاده شرکتهای مزبور از فعالیتهای مقرر در این قانون حسب مورد، نیست.

تبصره ۲ – درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی
وسایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسئوالن اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبور طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۳ –معافیتهای مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم
رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

از ابتدای سال ۱۳۹۱ (سال مالی ۱۳۹۰ ) مودیان باید با مراجعه به پایگاه اینترتنی سازمان امور اقتصادی و [۲] دارایی نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی اقدام نمایند.

تعریف سال مالیاتی

عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین هر سال شروع و به آخر اسفندهمان سال ختم
آنها به موجب اساس نامه با سال مشمول مالیات که سال مالی میشود.

در مورد اشخاص حقوقی مالیاتی تطبیق نمیکند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد.
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان چهار ماه شمسی پس از سال مالی است.

(۳۱ تیر ماه)