مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی

در این متن به توضیح مالیات بر ارزش افزوده افراد حقیقی می پردازیم.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول یکی از شرایط زیر باشند ملزم به ثبت نام و اعمال تکالیف قانونی خود به عنوان مودی هستند.

مشمولین مرحله اول مالیات بر ارزش افزوده:

شامل کلیه وارد کنندگان، صادرکنندگان، کلیه فعالان اقتصادی که مجموع فروش کالا ها و ارائه خدمات آنها در سال 1386 سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است، کلیه فعالان اقتصادی که مجموع فروش کالا ها و ارائه خدمات آنها در پنج ماه آغازین سال 1387 ،یک میلیارد و 250 میلیون ریال یا بیشتر بوده است. در دوره اول اجرای قانون مشمول شده اند.

مشمولین مرحله دوم مالیات بر ارزش افزوده:

این مرحله از ابتدای مهرماه 88 به اجرا درآمد، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، صرف نظر از مالیات بر ارزش افزوده نگردیده بودند، شاغل میزان فعالیت که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام به فعالیت در هر یک از موضوعات مندرج در بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم (غیر فعالیت های معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده) به شرح زیر، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی می باشند.

مشمولین مرحله سوم مالیات بر ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط فراخوان های مرحله اول و دوم ثبت نام، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که در سال 1387 یا 1388 مجموع فروش اجرای نظام کالا ها و خدمات معاف و غیرمعاف آنها سه میلیارد ریال و باالتر می باشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون از تاریخ اول فروردین ماه سال 1389 خواهند بود.
ارائه دهنده مشاوره بر مالیات بر مستغالت موسسه مشاوران می باشد.

 

Accounting

مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی

 

مشمولین مرحله چهارم:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط فراخوان های مرحله اول، دوم، سوم، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که شاغل در برخی از فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم باشند، با هر میزان فروش یا درآمد، مشمول مرحله چهارم ثبت نام بوده و مکلف به ثبت نام و اجرای قانون و انجام تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صورت حساب، محاسبه، درج و وصول و عوارض متعلقه به صورت دوره ای از اول مهرماه 1389 می باشند.

فروشندگان طال و جواهر

صاحبان کارگاه های صنعتی (اعم از صنفی و غیرصنفی که دارای حداقل برق سه فاز 50 آمپر
باشند.)

فروشندگان آهن آالت

صاحبان متل و هتل های دوستاره و هتل آپارتمان

صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو و بنگاه معامالت امالک

صاحبان تاالرهای پذیرایی و رستوران ها

صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو

چاپخانه داران

صاحبان دفاتر اسنادرسمی

صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی

صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای، دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات دولت الکترونیک، پلیس

+10 دفاتر خدمات الکترونیک شهر

مشمولین مرحله پنجم مالیات بر ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقوقی که براساس شرایط مرحله اول، دوم، سوم، چهارم ثبت نام، مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که هر یک از سال های 1388،1387 یا 1389 نظام مجموع فروش کالا ها و ارائه خدمات آنها یک میلیارد ریال و بیشتر باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون از اول مهرماه سال 1390 خواهند بود.

مشمولین مرحله ششم مالیات بر ارزش افزوده:

اشخاص حقوقی و حقیقی (صرف نظر از مبلغ فروش سالانه)  موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که به فعالیت های زیر اشتغال دارند:

چلوکبابی ها، سالن های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز

مشمولین مرحله هفتم مالیات بر ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش یا درآمد که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، مشمول اجرای قانون خواهند شد.

اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به انجام فعالیت می کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش یا درآمد (کالا و خدمات) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت (عرضه و ارائه خدمات) مشمول اجرای قانون می باشند.

اگر مطلب “مالیات بر ارزش افزوده افراد حقیقی ” برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله “مراحل ثبت نام الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده ” را به شما پیشنهاد می کنیم.